De ouderpeilingen bestaan uit een vast aantal vragen, toegespitst op denominatie en onderwijsstroming en bestaat uit:

Module A: Achtergrond gegevens van de ouder(s)

Module B: Algemene tevredenheid

 • Algemene tevredenheid
 • Mate van aanbevelen
 • Tevredenheid over de leeropbrengst van de school (leert het kind voldoende
 • Zijn er extra aandachtspunten voor de school? (rekenen, taal, creativiteit etc.)

Module C: Schooltijden, opvang en gym

 • Tevredenheid over de gehanteerde schooltijden
 • Wordt er gebruik gemaakt van opvangmogelijkheden?
 • Tevredenheid opvangmogelijkheden
 • Tevredenheid gym op school (faciliteiten, veiligheid en kwaliteit)

Module D: Onderwijsaanpak

 • Tevredenheid onderwijsmethoden (materialen, computers, huiswerk etc.)
 •  Tevredenheid buitenschoolse activiteiten (excursies , kamp, theater etc.)

Module E: Het gezondheidsbeleid

 • Stellingen over het gezondheidsbeleid van de school

Module F: Sfeer, regels en normen

 • Stellingen over de sfeer op school
 • Mate van aandacht voor pesten en normen en waarden

Module G: Veiligheid

 • Stellingen over de veiligheid in en rond het schoolgebouw
 • Mogelijkheid veilig zelfstandig naar school fietsen/lopen

Module H: Het schoolgebouw en Hygiene

 • Tevredenheid over het schoolgebouw (ligging, fietsenrekken etc.)
 • Tevredenheid over lokalen en inrichting

Module I: Ouderparticipatie

 • Stellingen over de betrokkenheid van de ouders bij de school
 • Wenselijkheid van extra betrokkenheid van de ouders

Module J: Communicatie

 • In welke mate wordt de communicatie vanuit de school gevolgd
 • Tevredenheid over verschillende aspecten van de communicatie

Module K: Ouderraad en Medezeggenschapsraad

 • Stellingen over de Ouderraad (wat ze doet, functioneert ze goed etc.)
 • Stellingen over de Medezeggenschapsraad (wat ze doet, functioneert ze goed etc.)

Module L: De leerkracht

 • Stellingen over de leerkracht (geeft goed les, informeert ouders goed, etc.)
 • Stellingen over de manier waarop de leerkracht met problemen omgaat

Module M: Organisatie

 • Tevredenheid over de organisatie van de school
 • Omvang van de klassen en school
 • Functioneren en toegankelijkheid van de directie

Module N: Scholenkeuze

 • Oordeel over advies vervolgopleiding

Module O: Schoolkeuze

 • Redenen voor keuze bepaalde school  

NEEM HIER CONTACT MET ONS OP